DE COCK MEN

Privacy

Privacy Verklaring

De Cock Fashion BVBA, BTW nummer BE 0459 153 656 met maatschappelijke zetel te 1861 WOLVERTEM, Merchtemsesteenweg 33, vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.
De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door De Cock Men. In deze Privacyverklaring legt De Cock Men uit welke informatie over u wordt verzameld, waarvoor het die informatie wil gebruiken en aan wie het deze informatie doorgeeft. De Cock Men kan te allen tijde het privacybeleid aanpassen door bv. juridische wijzigingen in het privacybeleid (extern), maar ook door veranderingen door wijzigende wettelijke verplichtingen. De Cock Men nodigt u uit om dit privacybeleid goed door te nemen. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u ze kunt uitoefenen.
Voor alle vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht op het e-mailadres info@decockmen.be

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van De Cock Fashion BVBA, hierna kortweg De Cock genoemd. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Cock niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Onder ‘alle diensten’ van De Cock wordt verstaan:
de De Cock -diensten waarmee u in contact komt via de deelname aan wedstrijden, een bezoek aan de winkel, media-acties, publieksevents georganiseerd door De Cock, alsook administratieve dienstverlening (sollicitaties, facturatie, klantenkaarten, kortingkaarten inschrijvingen op events allerhande etc.)
alle onlinediensten van De Cock nl. de website, apps, internetdiensten aangeboden door De Cock en de toegang tot content (bv. links naar merken en mode sites …)

De persoonlijke gegevens die De Cock verzamelt

Van wie verzamelen we gegevens?
De Cock verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie De Cock een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaat De Cock ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen. De Cock moet steeds de wettelijke vereiste toestemming van de bezoeker hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server voor online applicatie van De Cock en anderzijds op fysieke locaties bewaard. De Cock beschikt over een procedure die in voege treedt bij (een) eventuele datalek(ken).

Hoe verzamelt De Cock de gegevens?
Persoonlijke gegevens door u meegedeeld
Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan De Cock een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, geboortedatum, gender, adres en woonplaats. Er kan ook bijkomende info gevraagd worden, zoals interesses of de samenstelling van uw gezin, om De Cock te helpen meer aangepaste diensten te leveren.
Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met De Cock in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan de winkel …

Persoonlijke gegevens die De Cock verzamelt door uw gebruik van de De Cock onlinediensten
Dit zijn:
Logbestandsgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser … Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en kunnen De Cock vertellen hoe de bezoeker zijn diensten gebruikt. (bv. welke merken, ensembles heeft u aangeklikt, welke events interesseren u, heeft u alleen aangeklikt of ook heeft u alles gelezen, hoe bent u op de website terechtgekomen …)
Apparaatgegevens, zoals een IP-adres, het merk, type en besturingssysteem van uw toestel. Indien relevant kan De Cock ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

De Cock maakt GEEN gebruik van cookies maar wel van Google Analytics

Google Analytics
Via de De Cock-website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. De Cock gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Cock heeft hier geen invloed op. De Cock heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden

Indien u gebruik maakt van sociale netwerkfuncties, die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijke vernoemde gegevens met De Cock te delen. Doorgaans gaat het om standaardgegevens zoals naam, adres postcode, geboortedatum … De Cock kan dit toevoegen aan de reeds bestaande gegevens.
Het kan ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot het gedrag van de bezoeker op de sociale netwerksite, zoals bv. likes. De Cock kan alleen maar over de gegevens beschikken die de bezoeker zelf deelt en voor zover de persoonlijke instellingen dit toelaten. Indien de bezoeker dit niet wenst, dan moet hij/zij de instellingen op de sociale netwerksites aanpassen.
De Cock kan ook informatie verzamelen uit andere betrouwbare bronnen, bv. door een samenwerking met een mediapartner, zowel online als offline. De Cock zal die informatie enkel verzamelen indien de gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze partij ze ook op een rechtmatige manier met De Cock deelt.

Waarom verzamelt De Cock gegevens?

De Cock verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening en onderhouden van de relatie met de winkelbezoeker
De Cock verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren:
* informeren over nieuwe collecties, (selectie)klanten voordelen, nieuwe wervingsacties …
*uitnodigen op events en allerlei soorten activiteiten verbonden aan de werking en werving van De Cock

Direct marketing
Mits uw goedkeuring verzamelt De Cock uw gegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, info m.b.t. activiteiten of nieuws m.b.t. De Cock

Financiële administratie
De Cock verwerkt persoonsgegevens teneinde de boekhouding en administratie van De Cock correct te kunnen uitvoeren.

Rekruteringsdoeleinden
De Cock verzamelt persoonsgegevens met het oog op het aanwerven van nieuwe personeelsleden. Dit gebeurt in onderling overleg.

Beveiliging
Wanneer de bezoeker de winkel bezoekt dan wordt dit gefilmd. Deze opnames dienen ter beveiliging van de winkel. Het is een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, de personeelsleden en de bezoekers.

Delen van de gegevens
De Cock zal geen persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden, behalve wanneer De Cock juridisch verplicht wordt de gegevens door te geven.

Leveranciers
De Cock doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor het aanleveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties, het uitvoeren van enquêtes … Het is dan ook mogelijk dat deze bedrijven in het kader van de opdracht gekregen van De Cock toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. De Cock laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media
Sommige De Cock-onlinediensten hebben sociale media buttons van sociale netwerkplatformen zoals Instagram, Twitter en Facebook. Hierdoor kan de bezoeker informatie delen. Deze knoppen worden niet beheerd door De Cock, maar door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg heeft De Cock geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken en is het De Cock-privacybeleid hier niet van toepassing. Elk sociaal netwerk heeft een eigen privacybeleid dat u kan raadplegen.

Autoriteiten
De Cock kan verplicht worden persoonsgegevens te delen of door te geven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en op te lossen, om te voldoen aan de wet of om de rechten van De Cock te beschermen.

Beveiliging van de gegevens

De Cock heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden.

Bewaartermijn van de gegevens
De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor de uitoefening van de De Cock-activiteiten en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan De Cock verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wat zijn de rechten van de bezoeker en hoe kunnen ze uitgeoefend worden?
Recht op toegang tot de persoonsgegevens
De Cock biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien van de persoonlijke gegevens.
De bezoeker heeft recht op antwoord op de volgende vragen:
* Verwerkt De Cock mijn persoonsgegevens?
* Waarvoor zijn de persoonsgegevens verwerkt?
* Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er?
* Met welke categorieën van derden deelt De Cock de persoonsgegevens?
* Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens?
* Waarom verwerkt De Cock bepaalde persoonsgegevens automatisch?

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief (mailchimp)
Onderaan iedere mailing vindt de bezoeker de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om uit te schrijven.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
De relatie van De Cock heeft op elk moment het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Recht op verbetering en verwijdering
Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden.

Recht ‘om vergeten te worden’
De relatie heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van De Cock te laten halen.
Wanneer de relatie zijn/haar rechten uitoefent, vraagt De Cock zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden. De Cock moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de bezoeker te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij op fraudeleuze manier deze rechten zou toe-eigenen.

Contact

Recht om klacht in te dienen
De realtie heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be